„Góralskie okno na świat przez Internet – promocja regionu poprzez utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia”

Przedmiotem projektu było utworzenie strony internetowej dotyczącej obszaru LGD i jego atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych

 

Koszt całkowity operacji (kwalifikowany);8 989,44 zł

Koszty prac oraz usług świadczonych nieodpłatnie;889,44 zł

Wnioskowana kwota pomocy;6 292,60 zł

 

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznaniu pomocy z zapadła w dnia11.01.2011 r.;

 

Umowa o przyznanie pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego w Krakowie a Góralskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym została podpisana w dniu 13.01.2011 r.

 

Celem operacji jest promocja walorów turystycznych obszaru objętego działaniem LGD „Gorce-Pieniny”

 

Projekt został zrealizowany w roku 2010- protokołem odbioru z dnia 31.12.2010 r.

 

Projekt, złożony w dniu 27.01.2010r za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader „Gorce-Pieniny”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji i uzyskał dotację.

 

Wniosek o płatność został złożony do Samorządu Województwa Małopolskiego w dniu 22.02.2011r.

 

Beneficjent: Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

 

 

Prezes

Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego

Barbara Mikołajewicz