Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Gorce-Pieniny” działając na podstawie §6 Procedury aktualizacji LSR poddaje Projekt zmiany LSR konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie zmienianych części LSR na stronie internetowej LGD.

Proponowane zmiany są wynikiem wnikliwej analizy zapisów zawartych w LSR i mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 m.in. przez zmianę wskaźnika produktu planowanego do realizacji Projektu Współpracy w ramach przedsięwzięcia 1.2.6. Wydarzenia sportowo—rekreacyjne.

 

Proponowane zmiany dotyczą:

Rozdziału V Cele i wskaźniki

Załącznik nr 3 Plan działania

 

Jednocześnie Zarząd informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 

Wypełniony formularz należy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leadergorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:

 „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”,

  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 26 marca 2018r. o godz. 15.00

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”