Infrastruktura rekreacyjna na terenie sołectwa Jaworki

Tytuł operacji: Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki

Beneficjent: Miasto i Gmina Szczawnica

Cel operacji: Podniesienie jakości infrastruktury turystycznej w gminie Szczawnica poprzez wybudowanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaworki. Cel operacji zostanie osiągnięty do złożenia wniosku o płatność końcową.

Kwota operacji: 278 139,90 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018