Konsultacje społeczne proponowanych zmian LSR

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Tabela 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Tabela 9 Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć
  • Tabela nr 10 Wskaźniki przypisane do celu ogólnego, celu szczegółowego oraz przedsięwzięć
  • Tabela nr 12 Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników
  • Rozdział VIII - Budżet LSR;
  • Załącznik nr 3. Plan działania;
  • Załącznik nr 4. Budżet LSR;

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie kolorem czerwonym.

Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
- monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.


Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 4.09.2019 r. do godz. 12.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

opublikowano: 28.08.2019r.