Leader + Schemat II Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich „Szlak atrakcji turystycznych w dolinie Dunajca”

W ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie 2.7 „ PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+” SCHEMAT II stowarzyszenie realizowało projekt zatytułowany Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich „ Szlak atrakcji turystycznych w dolinie Dunajca”

Okres realizacji projektu 2007-2008

 

W ramach projektu dla rozwoju obszaru LGD wykonano n.w dokumentacje:

1.Dokumentacja projektowa zespołu boisk sportowych wraz z kompleksem kulturalno-rekreacyjnym na terenie Gminy Krościenko

2.Dokumentacja techniczna- projekt zagospodarowania wraz koncepcją funkcjonalno-techniczną terenów wokół źródeł mineralnych w Krościenku

3.Projekt zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją funkcjonalno- przestrzenną terenów Bulwarów nad Dunajcem, położonych w Krościenku

4.Dokumentacja projektowa plac zabaw wraz z kompleksem kulturalno-rekreacyjnym na terenie Gminy Krościenko

5.Dokumentacja projektowa- zagospodarowanie kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Ochotnicy Górnej

6.Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania oraz program funkcjonalno-przestrzennykompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej.

7.Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno-rekreacyjnego w Tylmanowej – w fazie koncepcji.

8.Projekt zagospodarowania oraz opracowania programu funkcjonalno-przestrzennegokompleksu sportowego w Ochotnicy Górnej – w fazie koncepcji

9. Dokumentacja funkcjonalno-przestrzenna „Szlaku Kultury Wołowskiej”; zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD ( obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem).

10.Dokumentacja techniczna ciągu ścieżek rowerowych zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD (obszar gmin Ochotnica Dolna i Krościenko n.D)

11.Dokumentacja techniczna - Koncepcja arch. Schroniska turystycznego na Lubaniu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

12.Opracowanie i druk nakładu albumu” Krajobrazy wsi pienińskich i gorczańskich

13.Opracowanie i druk nakładu broszury - folder„Wieś pienińska i gorczańska w Programie Leader+.

14.Wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych produktu turystycznego i atrakcji LGD Gorce-Pieniny

Tablice w 4 językach/ polski , angielski, niemiecki,słowacki / zostały wykonane w stylu regionalnym i usytuowane we wszystkich sołectwach gminy Krościenko / 8 szt/oraz Gminy Ochotnica Dolna /4/

W ramach projektu przeprowadzono także warsztaty dla młodych osób z terenu LGD pn:„Reaktywacja ginących zawodów w regionie pienińsko-gorczańskim „

W ramach zajęć kilkudziesięciu młodych ludzi zamieszkałych na terenie gminy Krościenko i gminy Ochotnica Dolna, uczyło się od „starych” rzemieślników, dawnych, zapominanych już dzisiaj zawodów. Były to żywe lekcje historii oparte na obserwacji procesu tworzenia , i współtworzenia przedmiotów i czynności dzisiaj już coraz bardziej zanikających i wymagających dokumentacji. Projekt polegał na przeszkoleniu grupy osób z zakresu rękodzielnictwa ludowego: wikliniarstwa, plecionkarstwa, malowania na szkle, koronkarstwa i hafciarstwa, rzeżby ludowej, cyfrowania portek i kamizelek góralskich. Wykładowcami byli lokalni twórcy ludowi 

Zarząd Stowarzyszenia Gorce- Pieniny rozpoczął  realizację projektu i w maju br. podpisał  umowy na wykonanie  niektórych zadań objętych projektem a mianowicie na : 

1.Projekt zagospodarowania wraz z koncepcją funkcjonalno- przestrzenną terenów wokół żródeł mineralnych w Krościenku

2. Projekt zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego- placu zabaw dla dzieci w Krościenku

3. Opracowanie dokumentacji technicznej ciągu ścieżek rowerowych zlokalizowanego na obszarze objętym działaniem LGD

4. Opracowanie dokumentacji funkcjonalno- przestrzennej Szlaku Kultury Wołoskiej

5. Dokumentacja techniczna na odbudowę schroniska turystycznego na Lubaniu

6. Projekt zagospodarowania oraz opracowanie funkcjonalno-przestrzenne kompleksu kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej

7. Ekspertyza dotycząca możliwości wykorzystania energii kinetycznej wód powierzchniowych jako potencjalnego źródła energii  na obszarze działania LGD

Zadania w punkcie 1- do 7 zlecono Politechnice Krakowskiej im.T.Kościuszki 31-155 Kraków;  ul. Warszawska 24 – Wydział Architektury Planowania Wsi , Instytut Projektowania Urbanistycznego, Instytut  i Gospodarki Wodnej  

Projekt będzie opracowywany przez  zespół projektowy w składzie: dr hab. inż. arch. Marek Kowicki, dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska, mgr inż. arch. Przemysław Kowalski, dr inż. Antoni Bojarski ,dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

 

8. Opracowanie strony internetowej obszaru Gorców i Pienin pod kątem promocji regionu jako potencjalnego miejsca turystyki i wypoczynku 
Opracowanie strony zlecono   firmie  Verakom  Nowy Sącz

 

9.Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dotyczące  nauki ginących zawodów- zadanie pod kierownictwem Zarządu Stowarzyszenia przeprowadzane będzie przez twórców ludowych z terenu gminy Krościenko i Gminy Ochotnica. galeria zdjęć >>

 

 Pozostałe zadania objęte projektem są w  trakcie uzgodnień w wykonawcami

K.Kubik