Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konsorcjum prowadzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w Projektach:
· podmioty ekonomii społecznej (w tym. m.in. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ, CIS, KIS), chcące rozwinąć swoją działalność o działalność odpłatną lub działalność gospodarczą,
· osoby fizyczne chcące założyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (PES),
· JST chcące rozwijać ekonomię społeczną na swoim terenie poprzez: zwiększanie form powierzenia zadań publicznych PES, realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, budowania partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przyjaznego otoczenia dla ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych

z terenu subregionów: sądeckiego, podhalańskiego oraz tarnowskiego

Obecnie prowadzimy działania związane m.in. z:
· Doradztwo kluczowe,
· Warsztaty tematyczne i seminaria dotyczące tematyki ekonomii społecznej,
· Doradztwo prawne dla grup inicjatywnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej,
· Udostępnianiem infrastruktury Inkubatora ekonomii społecznej,
· Audyty prawne / finansowe / marketingowe / biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej
· Wizyty studyjne
· Apotkania animacyjne, itp.

Szczegóły wsparcia w ramach poszczególnych subregionów znajdują się na stronach: www.es.malopolska.pl i www.mowes.tozch.edu.pl po wybraniu odpowiedniego subregionu zgodnego z miejscem zamieszkania osoby fizycznej, chcącej uzyskać wsparcie w ramach w/w projektów lub siedzibą / filią / oddziałem podmiotu ubiegającego się o wsparcie.