Nabór wniosków nr 1/2020 W zdrowym ciele zdrowy duch

Opublikowano: 09/03/2020

Ogłoszenie o naborze 1/2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresów:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23 marca 2020 do 6 kwietnia 2020r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch

Cel szczegółowy 1.2 Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

 

Wskaźnik produktu:

- Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami przeprowadzonymi na  nowym lub zmodernizowanym obiekcie infrastruktury rekreacyjnej.

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowego lub zmodernizowanego obiektu infrastruktury rekreacyjnej
 • Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

Rodzaj beneficjenta: osoby prawne,  Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Dodatkowe warunki wsparcia:

 • Operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu przedsięwzięcia
 • Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami w ramach jednej operacji – min. 90

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  150 000,00 zł

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 50 000zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinansowania:

 • nie więcej niż 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej  i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety.
 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 • Dokumenty LGD:
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Gorce – Pieniny” (.pdf) – otwórz
 • Lokalne kryteria wyboru operacji (.pdf) – otwórz
 • Procedura oceny i wyboru wniosków (.pdf) – otwórz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (.doc) – otwórz
 • Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy i załączników (.doc) – otwórz

 

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz

 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

 

 • Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

 

 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz