Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Krościenko nad Dunajcem, 22.10.2020r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny"

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów

 

 1. Wymiar czasu pracy:

pełny etat


 1. Miejsce wykonywania pracy:

Krościenko nad Dunajcem – siedziba Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

 

 1. Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków

Odpowiedzialność za:

 • Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
 • Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 • Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 • Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochrona przetwarzanych danych

 

Uprawnienia do:

 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenia doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów,
 • realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Planie komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
 • przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek,
 • przygotowywanie raportów z zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek,
 • koordynowania projektów, wydarzeń realizowanych przez LGD,
 • prowadzenia projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR,
 • monitoringu realizacji LSR,
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Biura

 

 1. Wymagania konieczne
 • Wykształcenie: wyższe
 • Praktyka zawodowa: co najmniej 3 miesięczny  staż w pracy na podobnym  stanowisku  
 • znajomość programów Unii Europejskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu wniosków w ramach działania LEADER,
 • ukończone szkolenia, kursy o tematyce LEADER,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • oświadczenie o braku bycia prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • umiejętność pracy w grupie

 

 1. Wymagania pożądane
 • Prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów i pracy w weekendy,

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko należy złożyć w biurze LGD (urna korespondencyjna) ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem w terminie do 30 października 2020r., (od poniedziałki do piątku w godz. 9:00 - 13:00) w zamkniętej kopercie z dopisem „DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROJEKTÓW”. W przypadku ofert przesyłanych pocztą tradycyjną, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do biura. Oferty złożone po terminie odesłane zostaną  do nadawcy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000)  oraz  zgodnie klauzulą informacyjną..

 

Jednocześnie informujemy, że lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl (z podaniem: imion i nazwisk kandydatów, adresów zamieszkania). Wyłonieni kandydaci na wolne stanowisko zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zarząd. Informacja o wynikach naboru na stanowisko będzie zamieszczona na stronie internetowej www.leadergorce-pieniny.pl

 

Z wyłonionym kandydatem - w ciągu dwóch tygodni od opublikowania informacji o wynikach konkursu – zostanie podpisana umowa o pracę.

 

 

 

 

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia

                                                                       Lokalna Grupa Działania

                                                                       „Gorce - Pieniny”