Ogłoszenie o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie albumu o twórcach ludowych. 

 

Do dnia 01.03.2010 r. do godz. 15.00 do Stowarzyszenia wpłynęły 2 oferty. 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności w/w postępowania wybrano ofertę firmy Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz prezentowanym przezRomana Kałyniuka 

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta spełnia wszystkie wymagania i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego. 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013