Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedzi na liczne pytania

Przedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5.05.2020r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

- zachowania terminu realizacji operacji,

- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

- wykonywania działalności gospodarczej,

- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.