Podsumowanie projektu „POMOC SPOŁECZNA”

W 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 było realizatorem III edycji projektu pt. Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych stażów dla uczestników projektu "Daj sobie szansę!" finansowany w ramach zadania publicznego przez Gminę Krościenko nad Dunajcem.

Projekt dostosowany był do specyfikacji gminy oraz określonej grupy uczestników ostatecznych. Potrzeba jego realizacji wynikała z występujących na tym terenie problemów społecznych, którymi są: bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcyjność rodzin oraz niska aktywność społeczna mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.

Założeniem projektu było pośrednie oddziaływanie na środowisko pracowników, poprzez dostosowanie kursów zawodowych do potrzeb rynku pracy w celu zwiększenia kwalifikacji i potencjału zawodowego przyszłych pracowników.

Całkowity budżet projektu wynosił 49 430 zł (100%).

Celem głównym projektu było włącznie 8 uczestników zadania do pełnego życia społecznego oraz przygotowanie ich do powrotu lub wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w formie:

  • Indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
  • Kursów o charakterze zawodowym, w tym:

                   - kursu na prawo jazdy kat B,

                   - kursu na prawo jazdy kat, D,

                   - kursu operatora koparko-ładowarki,

                   - kursu glazurnika,

                   - kursu operatora piły,

                   - kursu animatora zabaw dziecięcych i wychowawcy wycieczki.

  • Badań profilaktycznych w związku z planowanym zatrudnieniem,
  • Badań BHP w związku z planowanym zatrudnieniem,
  • Stypendiów staży zawodowych,
  • Warsztatów poradnictwa zawodowego,
  • Badań lekarskich specjalistyczne dla uczestników kursów.