Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 22 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. W Zebraniu uczestniczyło 67 członków zwyczajnych na 131 wszystkich uprawnionych do głosowania.

 

Podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2015 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2015 rok;
  • udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny za 2015 rok;
  • zmiany uchwały nr III/7/2015 w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”
  • zmiany uchwały nr III/9/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”
  • zmiany uchwały nr III/10/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”
  • przyjęcia Raportu Ewaluacyjnego z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 2009 do 2015 roku;

 

Zmiana statutu wynikała z uwag Organu Nadzoru. Postanowieniem z dnia 8 lutego 2016r. Sąd KRS wezwał Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu poprzez zmianę § 22 ust. 2, § 23 ust. 1 i  § 24 ust. 1 Statutu:

  •       zmianę § 22 ust. 2 Statutu, który w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD”

  •  zmianę § 23 ust. 1 Statutu, który w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z 8 osób i jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.  Wybór odbywa się zgodnie z zasadą, że w Zarządzie są reprezentanci wszystkich czterech gmin będących członkami LGD – Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn i Szczawnica – po 2 osoby z każdej gminy. Kandydatury zgłaszane są przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.”

  •   zmianę § 24 ust. 1 Statutu, który w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Rewizyjna składa się z  8 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród członków LGD. Wybór odbywa się zgodnie z zasadą, że w Komisji Rewizyjnej są reprezentanci wszystkich czterech gmin będących członkami LGD – Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn i Szczawnica – po 2 osoby z każdej gminy. Kandydatury zgłaszane są przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.”

 

Zmiana Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynika ze zmiany Statutu. Poniżej do pobrania uchwalony Statut Stowarzyszenia oraz Regulaminy.

 

Na WZC przedstawiono również wyniki Raportu Ewaluacyjnego z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za okres od 2009 do 2015 roku (do pobrania – w formie prezentacji).

 

Małgorzata Piątek