Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (edycja 2021)

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (edycja 2021)

 

Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program finansuje zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu. Dostęp do obiektów zewnętrznych powinien być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).
 
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki sektora finansów publicznych.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne posiadające osobowość prawną podmioty nie działające dla osiągnięcia zysku (powstałe nie później niż 31.12.2017 – w uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu).
3. Spółki prawa handlowego utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność w dziedzinie kultury fizycznej.
 
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Budowa, przebudowa lub remont ogólnodostępnych obiektów sportowych umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Zadaniami o charakterze priorytetowym są: wnioski dotyczące budowy pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, pierwszej pływalni o długości niecki 25 m w powiecie lub pierwszej pływalni o długości niecki min. 16 m w gminie.
Zadania możliwe do realizacji w ramach programu zostały podzielone na 3 grupy:
Grupa 1. OBIEKTY SZKOLNE: budowa, przebudowa lub remont szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem, itp. (np. boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty tenisowe i badmintonowe, skate parki, ścianki wspinaczkowe, boiska do sportów plażowych i street balla, siłownie, urządzenia sprawnościowe dla dzieci, kompleksy lub urządzenia lekkoatletyczne – np. bieżnie proste i okrężne, skocznie i rzutnie).
Grupa 2. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH KLUBOM SPORTOWYM: inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczące sportów olimpijskich oraz umożliwiające masowe uprawianie sportu (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe, kryte pływalnie, lodowiska stałe oraz tory lodowe, boiska, kompleksy lekkoatletyczne, korty tenisowe i badmintonowe, przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie, tory kolarskie, wrotkarskie, sportowe trasy narciarskie, narto-rolkowe i wrotkarskie, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich, zaplecza szatniowo-sanitarne dla wymienionych obiektów).
W przypadku braku przy istniejących obiektach sportowych istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarnoszatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budowa zaplecza.
Grupa 3. POZOSTAŁE OBIEKTY OGÓLNODOSTĘPNE: budowa obiektów dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej.
W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, o ile nie służą w przeważającym zakresie klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań (treningowe sale gimnastyczne i hale sportowe, kryte lodowiska, zadaszenie lodowiska oparte na stałej konstrukcji, kryte pływalnie na obszarach pozbawionych tego typu obiektu, boiska – w tym wielkie boiska do gier zespołowych, kompleksy lekkoatletyczne, hale tenisowe, strzelnice sportowe, tory łucznicze, obiekty dla sportów jeździeckich).
Przewiduje się również możliwość dofinansowania siłowni plenerowych oraz sprawnościowych placów zabaw pod warunkiem, że stanowić one będą integralną część zakresu infrastruktury sportowej (np. boiska, sportowego obiektu kubaturowego, infrastruktury lekkoatletycznej), a nie odrębne zadanie w ramach wniosku.
Dopuszczalna w tym przypadku jest również przebudowa, remont lub modernizacja obiektów sportowych, które nie służą klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań.
Dofinansowania nie można pozyskać na:
1. Budowę, przebudowę i remont obiektów sportowych, w wyniku których powstają nawierzchnie z materiałów urazogennych, np.: asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla, itp. (nie dotyczy obiektów, których specyfika sportowa uzasadnia zastosowanie takich nawierzchni – np. skate parki, trasy rowerowe i nartorolkowe, ścianki treningowe do tenisa).
2. Budowę, przebudowę i remonty przekryć balonowych (pneumatycznych bez stałej konstrukcji) – możliwe jest dofinansowanie lekkiego przekrycia obiektów sportowych pod warunkiem zastosowania stałej konstrukcji.
3. Wnioski dotyczące jedynie elementów funkcjonalnych obiektów sportowych, takich jak: ogrodzenie, piłkochwyty, oświetlenie, itp.
4. Budowę, przebudowę i remont odkrytych pływalni oraz zewnętrznej infrastruktury wodnej o charakterze rekreacyjnym.
 
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Przy budowanych/modernizowanych obiektach powinny być instalowane stojaki lub wiaty rowerowe.
Dostęp do obiektów zewnętrznych musi być nieodpłatny (w szczególności dla dzieci i młodzieży).
Wszystkie nowopowstałe obiekty sportowe muszą mieć charakter ogólnodostępny. 
Ogólnodostępność nie wyklucza pobierania opłat za użytkowanie w umiarkowanej wysokości. Obiektami ogólnodostępnymi nie są takie, które są stale zarezerwowane dla niewielkiej zamkniętej grupy użytkowników. Kryterium tego nie spełniają na przykład zadania polegające na wymianie murawy na głównych płytach piłkarskich, w szczególności w wyższych klasach rozgrywkowych.
 
Termin składania wniosków:  
31 marca 2021  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/program-sportowa-polska–edycja-2021  
Kontakt:  
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Infrastruktury Sportowej
dis@msport.gov.pl
https://www.gov.pl/web/sport/departament-infrastruktury-sportowej

03/10/2021