Środki na zachowanie tożsamości regionalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w styczniu 2018 roku ogłosi kolejny nabór wniosków, tym razem na realizację przedsięwzięcia 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej na operacje z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

O środki finansowe mogą ubiegać się osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze gminy Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, Ochotnica Dolna lub Szczawnica. Poziom dofinasowania dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych wynosi do 63,63% kosztów kwalifikowanych, natomiast dla pozostałych podmiotów do 95%. Pomoc udzielana jest w formie refundacji, a maksymalna kwota wsparcia na jedną operację nie może być wyższa niż 50 000zł. Środki uruchomione w naborze przeznaczone na realizację całego przedsięwzięcia wynoszą 300 tys. zł. Dodatkowym warunkiem udzielenia wsparcia jest realizacja dwóch zadań w ramach danego projektu.

Ogłoszenie o naborze zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD – www.leadergorce-pieniny.pl oraz na tablicy ogłoszeń LGD.

Dodatkowych informacji o warunkach wsparcia można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem, ul. Rynek 32 lub pod numerem telefonu 789 304 706.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”