Strategia Marki Turystycznej Regionu - MSiT

Dla każdego samorządu spójna strategia marki jest Świętym Graalem. Jedno logo, jedno hasło reklamowe, spójna identyfikacja wizualna pozwalają na wykreowanie regionu w umyśle rdzennych mieszkańców i  odwiedzających. Skuteczność przekazu nadaje bowiem miejscu znaczenia i wskazuje kierunek, w jakim miejsce musi podążać. Prowadzi do zwiększenia zainteresowania regionem wśród mieszkańców, turystów i inwestorów oraz upłynnieniu lokalnej gospodarki  - wzrostu inwestycji i polepszenia życia mieszkańców. Dlatego nie możemy dziwić się samorządom, że z roku na rok  są coraz bardziej świadome tego, jak ważne dla regionu czy gminy jest promowanie miejsca.

Jeśli chcemy, aby nasze miejsce zamieniło się w przyciągające, musimy zastanowić się jakie chcemy zaoferować realne korzyści oraz w jaki sposób chcemy zaspokoić potrzeby wszystkich grup docelowych od mieszkańców po inwestorów czy turystów. Pragnąc zbudować markę miejsca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny” złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego”. Spośród 86 złożonych w konkursie wniosków nasze Stowarzyszenie otrzymało  55 000 zł dofinansowania.  

Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica w decydowaniu o rozwoju społeczno – gospodarczym obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Zakłada partycypacyjne stworzenie strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych tj. opracowanie plany działania, przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego monitorowania postępów. Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz osiągnięcia celów strategii a zwieńczeniem prac nad marką lokalną będzie opracowanie znaku słowno-graficznego, którym oznaczone zostaną produktu i usługi charakterystyczne dla regionów Gorc i Pienin.