Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Partnerzy LGD

Gmina Czorsztyn
 

Gmina Krościenko n/D


Gmina Ochotnica Dolna


Miasto i Gmina Szczawnica

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wdrażanie projektów współpracy

Beneficjent:

Lokalna Grupa Działania

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:

 • zawartych w LSR,
 • nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Na projekt współpracy składa się: 

 • Przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu,
 • Realizacja projektu.

Projekty współpracy:

 • Muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć,
 • Mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich,
 • Jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowalnego projektu, tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne,
 • Jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
 • Jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektów współpracy, koszty takie są uznawane za koszt  kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

Kryteria dostępu dla projektów współpracy:

 • Projekt zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu,
 • Projekt jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR,
 • Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy, musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader PROW2007-2013,
 • W ramach projektu powołano koordynatora projektu.

Kryteria wyboru projektów współpracy dotyczą w szczególności:

 • Potencjału administracyjnego koniecznego do zarządzania/koordynacji projektu,
 • Celów projektu,
 • Zakresu projektu, w tym wykorzystania lokalnych zasobów i innowacyjnego charakteru prezentowanych rozwiązań,
 • Budżetu,
 • Oddziaływania projektu na środowisko lokalne.


 
 
Dodaj link do:
www.facebook.com