Walne Zebranie Członków LGD "Gorce - Pieniny"

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2019r. o godzinie 16:30 w Remizie OSP w Krościenku nad Dunajcem

                                                                                                       
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
 7. Przyjęcie protokołu nr I/2018 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 22.02.2018 r.;
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok;
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok;
 11. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za okres kadencji;
 12. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za okres kadencji;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres kadencji;
 14. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny;
 16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za okres kadencji;
 17. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Rady za okres kadencji;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres kadencji;
 19. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującej Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”;
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;
 21. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za 2018 rok;
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2018 rok;
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”;
 24. Omówienie proponowanych zmian w statucie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”;
 25. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.


Przerwa 10 minut

 1. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;
 2. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia;
 3. Wybór Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;
 4. Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia;
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;
 6. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej;
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD;
 9. Sprawy różne i wolne wnioski;
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków I/2018 z dnia 22.02.2018r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 15.02.2019 r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” na WZC przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności LGD.

 

                               Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

            Aneta Markus