Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Przewodnicząca Rady LGD "Gorce - Pieniny" zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na wyjazdowe posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 września 2021r. /piątek/ o godz. 9.00 w Zubrzycy Górnej

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 1/2021

  1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021.
  2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2021
  3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
  4. Sporządzenie list operacji
  5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

   10. Wolne wnioski, zapytania

   11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek