Zielona infrastruktura w Gorcach i Pieninach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” powołało zespół konkursowy do udziału w Konkursie dla lokalnych sieci współpracy na opracowanie studium przypadku wraz z planem działań związanych z kształtowaniem zielonej infrastruktury, organizowanym w ramach projektu „Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000  w Karpatach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W skład zespołu konkursowego – oprócz LGD -  weszły gminy objęte strategią , tj. Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica. Dnia 28 sierpnia w UG Czorsztyn odbyło się organizacyjne spotkanie zespołu, podczas którego omówiono założenia konkursu i rolę uczestników.

Celem konkursu jest wspieranie współpracy i partnerstwa lokalnych interesariuszy gmin karpackich – przede wszystkim samorządów oraz lokalnych grup działania, przy udziale innych organizacji i podmiotów oraz mieszkańców – na rzecz właściwego zarządzania przestrzenią i kształtowania zielonej infrastruktur, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju karpackich gmin w oparciu o ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Konkurs polega na opracowaniu lokalnego studium przypadku wraz z planem działań na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury. Możliwe do uzyskania wsparcie finansowe z funduszy Projektu przeznaczone na realizację wybranego przez Zespół projektowy w uzgodnieniu z Organizatorem elementu przedsięwzięcia zgłoszonego do Konkursu, w wysokości do 36 000 (trzydzieści sześć tysięcy) złotych brutto.

 

Małgorzata Piątek