Zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Unie Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. 

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” również obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Jednym z elementów zamieszczanych na plakacie, bilbordzie, tablicy oraz na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taka strona istnieje), jest cel operacji. Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy tak skonstruować cel operacji, by w pełni oddawał przedmiot operacji, jak również był zrozumiały i niezbyt długi. Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność.

 

 Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 31 sierpnia 2017 r. zatwierdził zaktualizowaną Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Księga wizualizacji wraz z załącznikami oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 

Małgorzata Piątek