ZMIANA LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” planowane jest wprowadzenie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w dniu 10 września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznej nr 7/1/2020 (zastępującej wytyczną nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Proponowana zmiana dotyczą między innymi zniesienia kryterium dotyczącego dodatkowego zatrudnienia w związku z realizacją projektu. Zgodnie z zapisami w/w Wytycznych w przypadku kryteriów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości nie ma obowiązku stosowania kryterium odnoszącego się do tworzenia większej liczby nowych miejsc pracy niż wynika z zapisów PROW 2014-2020.

Prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia 8 grudnia 2021 r. do godz. 11.00  na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl  

Więcej informacji odnośnie zaproponowanej zmiany kryteriów można uzyskać dzwoniąc pod nr. 789 304 706