Obowiązki Beneficjenta

Unie Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Dlatego przygotowany został opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

 

Wszystkich beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” również obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. Jednym z elementów zamieszczanych na plakacie, bilbordzie, tablicy oraz na stronie internetowej beneficjenta (jeżeli taka strona istnieje), jest cel operacji. Przygotowując wniosek o przyznanie pomocy należy tak skonstruować cel operacji, by w pełni oddawał przedmiot operacji, jak również był zrozumiały i niezbyt długi. Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność.

 

Oznaczanie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa):

  • Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm)
  • Gdy w ramach operacji realizowana jest inwestycja, w której wkład publiczny przekracza 50 tys. euro, umieszczana jest tablica informacyjna.
  • W przypadku operacji dotyczących działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w których wkład publiczny przekracza 500 tys. euro, obowiązkowo umieszczany jest w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa tymczasowy bilbord dużego formatu. Natomiast nie później niż trzy miesiące po zakończeniu operacji beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub bilbord dużego formatu.

Szczegółowe informacje na temat sposobu oznaczenia materiałów informacyjnych i wymiarów plakatów/tablic zostały zawarte w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

 

Konsekwencje niewłaściwego oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych określone zostały w umowach zawieranych z beneficjentami.

 

Księga wizualizacji wraz z załącznikami oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 

Jako beneficjent tablicę informacyjną o współfinansowaniu Lokalnej Grupy Działania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zamieściła w biurze w Krościenku LGD Gorce-Pieniny. Zdjęcie tablicy informacyjnej – w załączeniu.

 

 

Małgorzata  Piątek