Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej LSR

W dniu 9 września 2022r. na obszarze każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Podczas spotkań przedstawione zostały wnioski wynikające z prac nad diagnozą obszaru LGD. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana Strategia. Ważnym punktem programu spotkań była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"