Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2022r. o godzinie 18:00 w Budynku Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem

W przypadku braku wymaganego kworum, II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15.

                                                                             
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu nr II/2022 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 13.10.2022 r.;
 7. Przedstawienie prac nad strategią do nowej perspektywy finansowej na lata 2023-2027;
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej do uchwały nr II/1/2022 WZC z dnia 13.10.2022 ws. powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”;
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;
 10. Sprawy różne i wolne wnioski;
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków II/2022 z dnia 13.10.2022r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 7.11.2022 r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

                              

 

                                   Prezes Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

 

                                                                                                                                                             Zbigniew Chlebek