Historia

Początki powstania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wiążą się z udziałem dwóch gmin partnerskich tj.: pienińskiej gminy Krościenko n. D i gminy gorczańskiej – Ochotnica Dolna w  Pilotażowym  Programie Leader+ . Pod koniec 2004r.  Gmina  Krościenko wraz z gminą Ochotnica przy udziale  małopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych w Krakowie złożyła    projekt  w ramach SPO „Restrukturyzacja   i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2005” w zakresie działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” pt. Wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania i Zintegrowanej  Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą: „Szlakiem historii i tradycji, Gorce – Pieniny” .Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i został zatwierdzony do realizacji przez FAPA.

Program pilotażowy Lider + miał na celu pomoc w przygotowaniu społeczności wiejskiej do korzystania w całego programu LIDER, który był dostępny od 2007r. Środki przyznane w ramach Schematu I  przeznaczone zostały na tworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zawierała   analizę możliwości rozwojowych terenów wiejskich. Projekt  wdrażany był na terenie w/w  gmin i nosił nazwę „ Szlakiem historii i tradycji Gorce- Pieniny”.

Wdrażanie Pilotażowego Programu Leader + rozpoczęto od  powstania grupy inicjatywnej,  której zadaniem było  miedzy innymi poinformowanie społeczności zamieszkałej na terenie objętym projektem  o pilotażowym  programie Leader+, który miał na celu pobudzenie aktywności  środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizacje lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. 

Pomoc przy wdrożeniu programu na  terenie 2 gmin udzielili nam  przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z Krakowa, którzy  pomogli nam opracować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była podstawą do ubiegania się o środki ze  Schematu II.          

Pilotażowy Program Leader + był pierwszym etapem związanym z analizą form instytucjonalnych dla powstającej Lokalnej Grupy Działania przez układ partnerski Gorce-Pieniny i  otworzył przed mieszkańcami szanse ubiegania się o środki  i dał możliwości, skupienia się w związki partnerskie składające się z osób publicznych i prywatnych. Proces ten zakończył się poprzez wybór stowarzyszenia jako formy prawnej Lokalnej Grupy Działania.

Po wyborze przez układ partnerski Gorce-Pieniny formy prawnej powstającej LGD prowadzone były konsultacje dotyczące  projektu Statutu. Po określeniu ostatecznego brzmienia Statutu LGD „Gorce-Pieniny” w dniu 3 grudnia 2005r na spotkaniu KOMITETU Założycielskiego zostało powołane Stowarzyszenie. Komitet Założycielski  Grupy Działania „Gorce-Pieniny” stanowiło 30 osób, które zostały zarekomendowane do prac Stowarzyszenia przez 30 podmiotów z ternu gmin Krościenko i Ochotnica Dolna.

Wybrano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” ,który został wybrany z zachowaniem proporcji polegającej na tym, iż zarząd składał z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz przy zachowaniu wymogu statutowego, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.

W dniu 16 stycznia 2006r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem KRS:0000249150. Stowarzyszenie posiada numer statystyczny REGON 120203871.

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu.

Po zarejestrowaniu naszej grupy (LGD) opracowana strategia była realizowana w ramach tzw. Schematu (etapu) II. W schemacie II mogły brać udział utworzone w Schemacie I Lokalne Grupy Działania (LGD).

W 2007 roku podpisał umowę z  Fundacją Programów Pomocowych /FAPA/ na projekt pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi pienińsko - gorczańskich "Szlak atrakcji turystycznych w dolinie Dunajca. Zadania    określone w projekcie  związane były z wykonaniem analiz i ekspertyz, szkoleń ,oraz przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym i promocyjnym i  wsparcie doradcze LGD.

W maju 2007 roku Zarząd Stowarzyszenia „Gorce- Pieniny” rozpoczął realizację projektu  pn.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej  i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich „ Szlak atrakcji turystycznych w dolinie Dunajca” w ramach. Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie  2.7 „ Pilotażowy Program Leader+” Schemat II.

Stowarzyszenie zatem wdrażało zadania wypracowane  w trakcie realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która obejmowała  swym zasięgiem obszar Pienin i Gorców. 

Obecnie w skład Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wchodzą 4 małopolskie gminy położone w powiecie nowotarskim tj.:  Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn /od 2008 roku/  oraz Miasto i Gmina Szczawnica /od 2015r./. Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2013 r. wynosiła  30 115 mieszkańców . Powierzchnia obszaru objętego LGD wynosi 348 km². Średnia gęstość zaludnienia w obszarze wynosi 87 osób/km2. Bezpośrednie sąsiedztwo administracyjne, wysoka spójność pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym i ekonomicznym sprawia że Gminy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Gorce-Pieniny”, zachowują wysoką spójność. Obszar LGD Stowarzyszenia  położony jest na pograniczu Polsko-Słowackim. W strukturach Stowarzyszenia Gorce-Pieniny spotykają się cztery grupy mieszkańców: przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i mieszkańców.