2019r. Strategia Marki Turystycznej Regionu - MSiT 2019

  • Nowo powstały znak słowno-graficzny marki lokalnej regionu pienińsko-gorczańskiego:

    Nowo powstały znak słowno-graficzny marki lokalnej regionu pienińsko-gorczańskiego:

Dla każdego samorządu spójna strategia marki jest Świętym Graalem. Jedno logo, jedno hasło reklamowe, spójna identyfikacja wizualna pozwalają na wykreowanie regionu w umyśle rdzennych mieszkańców i  odwiedzających. Skuteczność przekazu nadaje bowiem miejscu znaczenia i wskazuje kierunek, w jakim miejsce musi podążać. Prowadzi do zwiększenia zainteresowania regionem wśród mieszkańców, turystów i inwestorów oraz upłynnieniu lokalnej gospodarki  - wzrostu inwestycji i polepszenia życia mieszkańców. Dlatego nie możemy dziwić się samorządom, że z roku na rok  są coraz bardziej świadome tego, jak ważne dla regionu czy gminy jest promowanie miejsca.

Jeśli chcemy, aby nasze miejsce zamieniło się w przyciągające, musimy zastanowić się jakie chcemy zaoferować realne korzyści oraz w jaki sposób chcemy zaspokoić potrzeby wszystkich grup docelowych od mieszkańców po inwestorów czy turystów. Pragnąc zbudować markę miejsca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny” złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego”. Spośród 86 złożonych w konkursie wniosków nasze Stowarzyszenie otrzymało  55 000 zł dofinansowania.  

Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica w decydowaniu o rozwoju społeczno – gospodarczym obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Zakłada partycypacyjne stworzenie strategii rozwoju i promocji marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego przy wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych tj. opracowanie plany działania, przygotowanie do jego wdrożenia i społecznego monitorowania postępów. Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz osiągnięcia celów strategii a zwieńczeniem prac nad marką lokalną będzie opracowanie znaku słowno-graficznego, którym oznaczone zostaną produktu i usługi charakterystyczne dla regionów Gorc i Pienin.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2019 pn.: „Strategia budowania marki turystycznej regionu pienińsko-gorczańskiego” opracowało znak słowno-graficzny marki DUNAJEC Przełom się wraz z systemem wizualizacji marki lokalnej oraz wytycznymi do strategii wdrażania.

DUNAJEC Przełom się – marka powstała jako narzędzie wspomagające mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne i instytucje z regionu położonego na obszarze Gorców i Pienin. Jej podstawowym celem jest promocja lokalnych zasobów, walorów środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historycznych z czterech gmin położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Dunajec: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica. Strategia marki DUNAJEC w swoich założeniach ma również na celu rozwój turystyki, popularyzację oraz rozwój produkcji wyrobów regionalnych, integrację i wzmocnienie kapitału społecznego na danym obszarze oraz rozwój przedsiębiorczości.

Ideą powstania marki DUNAJEC jest stworzenie oferty pełnej różnorodności form spędzania czasu wolnego – stanowi połączenie ekstremalnych, najbardziej emocjonujących rozrywek z bardziej przystępnymi formami spędzania czasu wolnego oraz atrakcjami dla początkujących. Dedykowana jest przede wszystkim osobom aktywnym, które preferują dobrą zabawę w najpiękniejszych okolicznościach przyrody.

Marka lokalna DUNAJEC wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości produkty związane z regionem Ziemi gorczańsko - pienińskiej. Znak stosowany będzie dla oznaczania produktów związanych z regionem, wytwarzanych i dostępnych na lokalnym rynku.