Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

W dniu 28 lutego 2020r. w budynku remizy OSP w Krościenku nad Dunajcem odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny". Pan Tomasz Hamerski - Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu dot. między innymi stanu realizacji przez LGD lokalnej strategii rozwoju, innych projektów realizowanych w 2019r. oraz bonusów jakie otrzymała organizacja. Podjęto m.in. uchwałę  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe, sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu, tym samym podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny".