Budowa strefy tursytyczno-rekreacyjnej w Kluszkowcach

W ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  zrealizowano następujący projekt:

Beneficjent: Gmina Czorsztyn

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej strefy turystyczno-rekreacyjnej  w miejscowości Kluszkowce wraz z organizacją warsztatów edukacyjnych oraz zajęć ruchowych.

Cel operacji: Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz integracja lokalnej społeczności poprzez organizację zajęć ruchowych  z wykorzystaniem zmodernizowanej, innowacyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kluszkowce. Cel ten zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Kwota dofinansowania: 21 888,72

Całkowity koszt operacji: 34 400,00

Termin realizacji operacji: 20.05.2019 r. - 07.04.2020 r.