Dokumenty aplikacyjne i rozliczeniowe - POBIERZ

I. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (dot. przedsięwzięć: Rozwój działalności gospodarczej oraz Zachowanie tożsamości regionalnej)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej)- Otwórz

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej) - Otwórz

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z PDF

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z EXCEL
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB  PDF
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_4z.xlsx 0.34MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_4z PDF

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB WORD
Biznesplan 4z  BP_19_2_I_4z.pdf
 PDF
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z  BP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.49MB PDF
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.pdf 0.51MB  PDF
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 4z BP​_19​_2​_I​_Inkub​_4z.docx 0.10MB  WORD
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 BP​_19​_2​_IW​_inkub​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB  EXCEL
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB EXCEL
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB PDF

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa 4Z EXCEL
Oświadczenie_o_wielkości_przedsiębiorstwa 4Z Osw​_MSP.pdf 0.62MB Oświadczenie 4z PDF
Instrukcja_wypełniania_oświadczenia_o_wielkości_przedsiębiorstwa 
PDF

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z) 

Umowa o przyznaniu pomocy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_2021.05.21.pdf 0.97MB
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_1.pdf 0.20MB
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_2.pdf 0.18MB
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3.pdf 0.46MB
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_3a.pdf 0.58MB
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_5​_IMBP​_IPRO.pdf 0.34MB
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_6​_OswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_7​_OswMalz.pdf 0.54MB
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_8​_OswWspolwl.pdf 0.54MB
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_9​_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_IW​_8z​_Zal​_10​_RODO​_20210521.pdf 0.46MB

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_20190531.pdf 0.54MB
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_2​_20190531.pdf 0.18MB
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_I​_NastepcaNabywca​_Zal​_4​_20190531.pdf 0.42MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB
Wniosek o płatność 4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP​_19​_2​_I​_3z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.15MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 1.42MB
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

 

 

 

II. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej) - otwórz

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) PDF
Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) WoPP​_19​_2​_P​_4z.xlsx 0.18MB EXCEL
WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) PDF
IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB
 PDF

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z) BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB Biznesplan (wersja 4z) PDF

Biznesplan (wersja 4z) WORD

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z) EXCEL

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy 5z
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB
Załącznik nr 1 Biznesplan 4z
Umowa​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_1​_BP.pdf 0.84MB
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB
Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB
Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB
Wniosek o płatność wersja 4z
WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB
Załącznik nr 2​_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB
Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_​_real​_BP.xlsx 0.03MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
ISpr​_z​_real​_BP​_P.pdf 0.17MB

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).pdf 0.38MB
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX
Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB