INFORMACJA NR 2/2023/OW O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Opublikowano: 2023/11/17

 

Informacja nr 2/2023/OW o planowanej do realizacji operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica,

informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,

o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.leadergorce-pieniny.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: od 17.11.2023 do 18.12.2023

 

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD FORMULARZU ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną.

 

Miejsce składania zgłoszenia: 

bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 13.00

 

Kryteria weryfikacji zgłoszeń stanowią załącznik nr 4 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 i znajdują się na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

 

Zakres tematyczny operacji:

  •   Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem LSR”.

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel szczegółowy 1.2. Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.2.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja[1]

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki:

Wskaźnik produktu Liczba wydarzeń – 1

Wskaźnik rezultatu Liczba odbiorców działań mających na celu integrację branż, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru – 15

 

Rodzaj beneficjenta LGD, osoby prawne

 

Maksymalna kwota wsparcia na operację nie może być wyższa niż 50 000zł

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinasowania: do 100 % kosztów kwalifikowanych

 

Wysokość środków na realizację operacji: 9 695,36 EUR

(indykatywnie 38 781,44 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR), przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia.

 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.leadergorce-pieniny.pl i będą miały zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych:

  • W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy z tym zastrzeżeniem że zastosowanie mają także lokalne kryteria wyboru operacji własnej.
  • Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 40pkt.
  • Informacje o wymaganych dokumentach  FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD wraz z załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI WŁASNEJ LGD udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

   

 

[1] Działalność wg sekcji PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), budownictwo (sekcja F), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R).