Relacja z Walnego Zebrania Członków

W dniu 3 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. W Zebraniu uczestniczyło 61 członków zwyczajnych na 112 wszystkich uprawnionych do głosowania.

                                   

Podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2016 rok;
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny za 2016 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2016 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2016 rok;
  • podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady – zmiany uchwały nr III/13/2015 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Gorce-Pieniny”;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ne IV/9/2015 w sprawie: zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z Procedurą ustalania kryteriów wyboru i ich zmian.

 Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji dotyczyła usunięcia z kryteriów tych,  za które wszyscy beneficjenci otrzymali punkty oraz  WZC obniżyło minimum punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  do finansowania z 60% na 40%.  

 

 

Stowarzyszenie LGD

 „Gorce-Pieniny”