Walne Zebranie Członków LGD "Gorce-Pieniny" - zaproszenie

Zaproszenie na  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

 Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godzinie 16:30 w Krościenku nad Dunajcem (Remiza OSP w Krościenku n/D)

                                                                                                       
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu nr II/2019 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 06.06.2019 r.;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok;
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2019 rok;
 10. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za rok 2019;
 11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2019;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za rok 2019;
 13. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny;
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za rok 2019;
 16. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z działalności Rady za rok 2019
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za rok 2019;
 18. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za 2019 rok;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2019 rok;
 20. Zmiana Uchwały nr I/11/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”
 21. Sprawy różne i wolne wnioski;
 22. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków II/2019 z dnia 06.06.2019 oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 28.02.2020 r.

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

                                                                                                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                            Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

 

                                                                                                                                                                                                 Tomasz Hamerski