Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w kwietniu złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” tj. gmin:  Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica (powiat nowotarski).Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy! Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Nowa LSR umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania PROW 2021-2027.Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2022 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach.
  1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)
__________________________________________________________________________________________
Uroczyste podpisanie umowy na Wsparcie Przygotowawcze dla LGD Gorce-PieninyW dniu dzisiejszym tj. 09.06.2022r. Prezes Zbigniew Chlebek wraz z Wiceprezesem Krystyną Kubik wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na Wsparcie Przygotowawcze do nowego okresu programowania. Podpisany dokument wręczał osobiście Marszałek Województwa Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.Wsparcie przygotowawcze wspomaga prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego do nowej perspektywy finansowania PROW 2021-2027, jaka obecnie jest realizowania przez nasze Stowarzyszenie.W ramach budowy nowej strategii stowarzyszenie przeprowadzi pełną analizę obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie naszego LGD, powiązanej z włączeniem się społeczności lokalnej w budowanie nowej strategii rozwoju.
____________________________________________________________________________________________BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP DIAGNOSTYCZNYStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Gorce-Pieniny” obejmuje gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.LGD „Gorce-Pieniny” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJAnkietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, adres: ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.__________________________________________________________________________________________Spotkania z mieszkańcami – 9.09.2022_____________________________________________________________________________________Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej LSRW dniu 9 września 2022r. na obszarze każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Podczas spotkań przedstawione zostały wnioski wynikające z prac nad diagnozą obszaru LGD. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana Strategia. Ważnym punktem programu spotkań była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.          ______________________________________________________________________________Spotkania z mieszkańcami – 27.09.2022______________________________________________________________________________Zakończyliśmy konsultacje społeczne!Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców z terenu gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej oraz Szczawnicy. Konsultacje prowadzone przez Pana Pawła Walczyszyna pozwoliły stwierdzić jakie potrzeby mają mieszkańcy danego obszaru, odkryć jego mocne i słabe strony oraz ustalić jaki potencjał drzemie w danej gminie co będzie skutkowało stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.Na cykl spotkań z udziałem mieszkańców złożyło się 8 spotkań, po 2 w każdej gminie w dwóch odrębnych terminach.Ponadto podczas spotkania omówione zostały główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzeniem się społeczeństwa, wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Podsumowując ten okres spotkań można powiedzieć, iż projekty finansowane w ramach nowej strategii będą dobrze dopasowane do potrzeb obszaru LGD.Dziękujemy za zaangażowanie i udział w spotkaniach mieszkańcom, przedsiębiorcom, sołtysom, przedstawicielom urzędów gmin, organizacji społecznych tj. Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Sportowym, stowarzyszeniom, przedstawicielom szkół, bibliotek za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że razem uda nam się stworzyć lepsze warunki do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu.Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.                              ____________________________________________________________________________________________________BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNYStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Gorce-Pieniny” obejmuje gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.LGD „Gorce-Pieniny” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJAnkietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, adres: ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.______________________________________________________________________________________________Grupa robocza o krok dalej – podsumowanie I, II i III etapu prac W listopadzie 2022 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej współpracującej przy tworzeniu LSR w perspektywie 2023-2027. Przedstawiono dotychczas wypracowany materiał i ustalono dalszy plan działania.Do tej pory zgodnie z założeniami przeprowadzono po 2 spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w każdej gminie tworzących obszar LSR. Spotkania zostały poświęcone określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału każdej z gmin oraz w szczególności dalszych potrzeb rozwojowych i kierunków działania poprzez dofinansowanie ze środków EFRROW. Potrzeby te ujmowano również w kontekście zagadnień min. takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru LGD.Poddano również ocenie dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami i instytucjami funkcjonującymi na terenie naszych gmin. Na podstawie tej analizy skonsultowane zostaną cele i założenia tworzonej LSR oraz zbudowanie oczekiwanego ostatecznego kierunku rozwoju dla naszej społeczności.            __________________________________________________________________________________BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027 ETAP PLANISTYCZNYSzanowni Państwo w związku z opóźnieniem terminu ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Gorce-Pieniny” obejmuje gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.LGD „Gorce-Pieniny” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJAnkietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”, adres: ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.____________________________________________________________________________________________OGŁOSZENIE – Fiszki projektoweSzanowni Państwo!W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach.Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r. w następujących formach:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – LSR”.
  2. drogą korespondencyjną na adres ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – LSR”.
  3. bezpośrednio do biura LGD „Gorce-Pieniny” -pt. w godzinach przyjmowania stron.
Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica.Załącznik do pobrania: Fiszka projektowa – http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-fiszki-projektowe.htmlFormularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 798304706_________________________________________________________________________________________Spotkanie Grupy Roboczej do opracowania LSR – wywiad Po ogłoszeniu konkursu na wybór LSR w dniu 23.03.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu LSR, na którym szczegółowo omówiono Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz możliwości finansowania projektów z Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021–2027 oraz innych dostępnych źródeł finansowania. Ponadto w dalszym ciągu pracowano nad założeniami LSR. Podczas dyskusji omówiono m.in. poziom innowacyjności obszaru oraz jakie działania należy podjąć w celu jej zwiększenia. Wspólnie zdecydowano, że podczas realizacji LSR duży nacisk zostanie położony na animowanie mieszkańców do wdrażania innowacji, w tym celu mieszkańcy podczas różnych spotkań, warsztatów i szkoleń będą informowani o możliwościach zwiększenia innowacyjności usług, produktów itd. Na spotkaniu dyskutowano także o wdrażaniu operacji w partnerstwie czyli takich, które są realizowane przez partnerów z obszaru jednej LSR oraz projektów partnerskich, które składają się z kilku operacji realizowanych przez partnerów z obszarów wykraczających poza jedną LSR. Uczestnicy spotkania wspólnie zdecydowali, że należy wdrażać operacje w partnerstwie z partnerami lokalnymi dla osiągnięcia lepszych efektów wdrażania LSR.__________________________________________________________________________________________Konsultacje celów oraz przedsięwzięć nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027Przedstawiamy propozycje celów i przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027. Czekamy na Państwa propozycje, sugestie i uwagi do dnia 22.05.2023 r. Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do naszego biura w Krościenku nad Dunajcem bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@leadergorce-pieniny.pl __________________________________________________________________________________ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA WSKAŹNIKÓW REALIZACJI OPERACJI DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)Szanowni Państwo,Lokalna Grupa Działania (LGD) „Gorce-Pieniny” obejmuje gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. Zamysłem podejścia LEADER jest zaangażowanie energii i zasobów ludzi oraz miejscowych organizacji jako podmiotów rozwoju, by umożliwić im wkład w przyszły rozwój obszarów wiejskich. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD.Ankieta ma charakter anonimowy.WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE – WYPEŁNIJ ANKIETĘWYPEŁNIJ ANKIETĘ RĘCZNIE I WYŚLIJ NA ADRES MAIL  biuro@leadergorce-pieniny lub DOSTARCZ DO BIURA LGD w wersji nieedytowalnej.________________________________________________________________________________________Konsultacje dot. Planu Komunikacji na lata 2023-2027Przedstawiamy Państwu propozycje Planu Komunikacji zaplanowanych do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 -2027.  Czekamy na Państwa sugestie i uwagi do dnia 31.05.2023 r.Uzupełniony formularz uwag należy dostarczyć do biura LGD, bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres biuro@leadergorce-pieniny.pl ________________________________________________________________________________________Nowa LSR – konsultacje społeczneRuszamy z konsultacjami nowej LSR!W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 obszaru Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”. Czekamy na opinie i uwagi do 31 maja 2023 r. Do tego dnia w godzinach 12.00 – 14.00 pracownicy biura LGD będą do Państwa dyspozycji, udzielą odpowiedzi na pytania oraz postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości.Dziękujemy również za wszystkie uwagi wnoszone podczas spotkań konsultacyjnych, Grupy Roboczej oraz za te otrzymywane w trakcie konsultacji celów, przedsięwzięć i wskaźników ogłaszanych za pomocą strony www oraz portalu społecznościowego. _______________________________________________________________________________________

Nasi Partnerzy

Scroll to Top