Plan włączenia społeczności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1.”Wsparcie przygotowawcze”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego z gmin wchodzących w skład LGD i polegające na angażowaniu społeczności lokalnej na każdym etapie jej tworzenia. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) powstanie przy wykorzystaniu metod umożliwiających liczny udział mieszkańców obszaru działania LGD w procesie tworzenia strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności.

Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 Etapów (5 etapów kluczowych oraz etap 6 kończący i podsumowujący proces opracowania dokumentu). Podmiotem odpowiedzialnym za końcowe opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac będzie Zespół ds. LSR, w skład którego wejdą przedstawiciele 3 sektorów (publiczny, gospodarczy, społeczny). Do przeprowadzenia i opracowania niezbędnych analiz i ekspertyz zatrudniony zostanie zewnętrzny ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie.

Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.

W Etapie I dotyczącym w szczególności analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów LSR w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań, przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD z udziałem przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, wykonane zostanie badanie ankietowe.

Kolejnym II Etapem będzie określenie celów w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań i ustalenie ich hierarchii. Na tym etapie przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej i konsultacje indywidualne z autorami fiszek. Cele zostaną omówione również w trakcie spotkań organizowanych w ramach I Etapu opracowywania dokumentu.

Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe.

W Etapie IV polegającym na formułowaniu wskaźników realizacji LSR ponownie wykonane zostanie badanie ankietowe.

 W celu identyfikacji grup docelowych stanowiących Etap V opracowywanego dokumentu przeprowadzony zostanie wywiad grupowy.

Etap VI to przede wszystkim podsumowanie procesu partycypacji i tworzenia dokumentu, w trakcie którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

Ponadto na wszystkich Etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag dostosowanych w zależności od etapu opracowywania Strategii oraz partycypacyjność poprzez media społecznościowe. Na formularzach ankiet i fiszki projektowej zamieszczone zostaną informacje o współfinansowaniu ze środków UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp UE, PROW 2014-2020, Programu LEADER. Materiały będą zawierały odesłanie do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do instytucji zarządzającej tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo w informacjach na stronie internetowej stowarzyszenia zamieszczone zostanie logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, oraz na zagadnienia obejmujące między innymi:

  • innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnej w proces zdefiniowania innowacyjności obszaru LSR;
  • cyfryzację – poprzez rozwijanie zdolności cyfrowych mieszkańców oraz rozwój obszaru w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe;
  • środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań, a następnie wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
  • zmiany demograficzne – poprzez analizę zmian demograficznych na obszarze LSR z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia oraz wdrożenie mechanizmów sprzyjających włączeniu ludzi młodych, seniorów oraz kobiet w proces zarządzania rozwojem;
  • partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli poszczególnych sektorów (partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych) w proces kierowania rozwojem, a także poprzez wzmacnianie edukacji liderów lokalnej społeczności, prowadzące do wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.

Odpowiednie przygotowanie narzędzi konsultacyjnych (ankiet, fiszek) uwzględniających ww. zagadnienia oraz omawianie tych zagadnień na spotkaniach w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych,  będzie umożliwiało ukierunkowanie procesu tworzenia LSR na ww. zagadnienia.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu budowy LSR, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów. Ponadto istotnym elementem będzie również udział organu Stowarzyszenia jakim jest Walne Zebranie Członków, które zaopiniuje i ostatecznie  zatwierdzi wypracowaną koncepcję LSR

Uczestnicy spotkań zostaną każdorazowo poinformowani o współfinansowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Każdy z 6 Etapów kończyć się będzie posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy. Włączenie lokalnej społeczności w proces opracowywania LSR zapewnia przygotowanie dokumentu (LSR) który odzwierciedla realne potrzeby i kierunki rozwoju obszaru LSR.   Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Zarząd Stowarzyszenia
LGD Gorce-Pieniny

Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.leadergorce-pieniny.pl na potrzeby przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nasi Partnerzy

Scroll to Top