Plan komunikacji

Celem głównym Planu komunikacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2027 jest wspieranie realizacji celów zawartych w LSR, przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im odpowiednich informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, motywowanie projektodawców oraz wspieranie edukacji, co do właściwej realizacji projektów, a także rozpowszechniania wiedzy o projektach dotychczas realizowanych na obszarze LGD.                                                                                                                                                                                      

Cel i przesłanki:

  1. Poinformowanie o realizacji i zakresie LSR – rozpoczęcie wdrażania LSR.
  2. Włączenie mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza grup w niekorzystnej sytuacji do realizacji LSR – możliwości uzyskania dofinansowania do realizacji projektów.
  3. Podniesienie jakości składanych i realizowanych operacji – poprawa efektywności inwestowania środków.

Potencjał społeczności lokalnej jest jednym z aspektów wartości dodanej. Systematyczne rozwijanie oraz tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnych w bieżącym wdrażaniu oraz kreowaniu LSR, może przyczynić się w znacznym stopniu do osiągnięcia założonych celów, a przez to do rozwoju całego obszaru. Głównym czynnikiem warunkującym skuteczne zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację LSR jest obustronna komunikacja. Strategia ma charakter partycypacyjny, dlatego szeroko rozumiany udział mieszkańców z obszarów działań objętych LGD jest bardzo ważny zarówno podczas sporządzania dokumentu, ale również w trakcie jego wdrażania. Narzędzia służące do komunikacji między LGD a społecznością lokalną powinny w sposób łatwy i konkretny informować mieszkańców o działalności LGD, a także umożliwiać pozyskiwanie informacji zwrotnych od lokalnych społeczności.

Celem głównym Planu komunikacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2027 jest wspieranie realizacji celów zawartych w LSR, przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im odpowiednich informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, motywowanie projektodawców oraz wspieranie edukacji, co do właściwej realizacji projektów, a także rozpowszechniania wiedzy o projektach dotychczas realizowanych na obszarze LGD.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top