O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” obejmuje Miasto i Gminę Szczawnica oraz gminy wiejskie: Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicę Dolną i Czorsztyn. Organizacja jest partnerem zrzeszającym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy oraz mieszkańców. LGD „Gorce-Pieniny” świadczy usługi wspierające rozwój społeczno-gospodarczy obszaru oraz zwiększające jego atrakcyjność. Główne obszary działania Stowarzyszenia zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Aktywizacja społeczności lokalnej

Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania operacji.

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, konferencji, warsztatów.

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności pochodzącej z obszaru działania LGD.

Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD

Promocja obszarów wiejskich poprzez:

• Organizację imprez kulturalnych tj. festiwale, pokazy, targi i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.

• Działalność promocyjną i informacyjną, w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym.

Działania w obszarze ekonomii społecznej

Dodatkowe środki dla LGD z wypożyczania sprzętu sportowo – rekreacyjnego jako uatrakcyjnienie każdego rodzaju imprez plenerowych na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny”, a także wypożyczanie sprzętu innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym.

MISJA I CELE

Misją Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” jest rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez wsparcie inicjatyw społecznych, lokalnej przedsiębiorczości i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Cele Stowarzyszenia (paragraf 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 31.05.2023 r.):

 1. Budowanie kapitału społecznego; działalność wspomagającą rozwój wspólnot
  i społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy na rynku lokalnym w tym poprzez tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów żywnościowych;
 2. Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację;
 4. Opracowanie aktualizacja i realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwanej dalej LSR) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 6. Działalność charytatywną;
 7. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 9. Ochronę i promocję zdrowia;
 10. Działania wspierające włączenie społeczności oraz potrzeb zdiagnozowanych na obszarze LSR grup osób w niekorzystnej sytuacji, w szczególności  na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;
 11. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 12. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rolniczy, w tym zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz zrównoważony rozwój rolnictwa, biogospodarki i zielonej gospodarki;
 13. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 14. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 15. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
 16. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 17. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 18. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 19. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 20. Ratownictwo i ochronę ludności;
 21. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
  i za granicą;
 22. Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
 23. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami jak również poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
 24. Promocję i organizację wolontariatu;
 25. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami LGD.
 26. Zapobieganie zjawiskom marginalizacji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tym wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań w celu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji
 27. Stymulowanie rozwoju lokalnego przez innowacje, cyfryzacje i wykorzystanie potencjału endogenicznego;
 28. Rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych;
 29. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności oraz poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;
 30. Działania na rzecz rozwoju i promocji lokalnych zasobów i produktów.
 31. Wspieranie zastosowania nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług lokalnych;
 32. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia wartości lokalnych produktów i usług.
 33. Realizację innych zadań, przewidzianych dla LGD, w przepisach i programach krajowych i UE.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (paragraf 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 31.05.2023r.):

 1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, opracowanie procedury i kryteriów wyboru operacji oraz regulaminów konkursów,
 2. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD;
 3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR; animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
 4. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;
 5. Współpracę i wymianę doświadczeń między członkami LGD jak i podmiotami zewnętrznymi w tym z instytucjami publicznymi, osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami LGD na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania LGD;
 6. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
 7. Ogłaszanie i organizowanie naborów wniosków i weryfikacja zgodności złożonych projektów z założeniami LSR;
 8. Wybór projektów do finansowania ze środków uzyskanych na realizację LSR i ustalanie kwoty wsparcia;
 9. Organizowanie i finansowanie:
  1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów oraz udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty,
  2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne podmioty,
  3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym poprzez: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym;
  4. wykorzystywanie różnych form, metod i kanałów komunikacji z członkami LGD oraz lokalną społecznością, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak również komunikacji bezpośredniej, przy użyciu przyjaznych dla odbiorcy form komunikacji;
 10. Promocję obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD, w tym rozwój partnerstwa w ramach rynku lokalnego;
 11. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach RLKS oraz programach krajowych i europejskich;
 12. Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR, monitorowanie wdrażania LSR i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie innych działań ewaluacyjnych związanych z LSR;
 13. Szkolenia/ kursy/ wyjazdy studyjne pracowników LGD, członków organów decyzyjnych oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR w celu pozyskania odpowiednich kompetencji ekonomicznych oraz administracyjnych niezbędnych do gospodarowania środkami publicznymi.
 14. Podejmowanie innych inicjatyw i działań oraz świadczenie usług z zakresu edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, w tym m. in. w zakresie udostępniania sprzętów  i urządzeń (rekreacyjnych/sportowych/turystycznych itp.)
 15. Podejmowanie wszelkiego  rodzaju  inicjatyw  i  wszelkich  innych  form  działania  prawem dozwolonych, a sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 16. Podejmowanie działań oraz świadczenie usług z zakresu reklamy, prowadzenie agencji marketingowej, w tym m. in. przygotowanie ofert kampanii reklamowej, przygotowanie strategii, audytów i planowanie mediów, projektowanie reklam, ilustracji i plakatów, pisanie scenariuszy do reklam, doradztwo i szkolenia, usługi kreatywne, planowanie materiałów reklamowych oraz marketing bezpośredni i reklamę bezpośrednią.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top