Plan szkoleń

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

W celu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i zapewnienia profesjonalnej realizacji zadań w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” przyjmuje się ogólne założenia polityki szkoleniowej w LGD, w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz członków Rady LGD.

Podstawowe formy podnoszenia kwalifikacji
1. Podstawową formą podnoszenia kwalifikacji członków Rady i pracowników biura są szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Szkolenia zewnętrzne obejmują szkolenia wyjazdowe, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania informacyjne i inne formy kształcenia pozaszkolnego przeprowadzane przez wyspecjalizowanych organizatorów zewnętrznych.
3. Szkolenia wewnętrzne:
• obejmują pogłębianie wiedzy i zdobywanie umiejętności, w zakresie dotyczącym podstawowych zagadnień prawnych, administracyjnych i organizacyjnych;
• organizowane są na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań przez członków Rady lub w ramach procedury naprawczej
prowadzone są przez pracowników LGD, członków Zarządu lub wykonawców zewnętrznych.
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników może również odbywać się w formach szkolnych poprzez podjęcie studiów wyższych lub podyplomowych realizowanych w systemie zaocznym lub wieczorowym.
5. Kaskadowanie wiedzy po odbytym szkoleniu zewnętrznym polega na przekazywaniu wiedzy, zdobytej w procesie szkolenia zewnętrznego, szerszemu gronu współpracowników LGD (np. Jeśli pracownik/Radny LGD weźmie udział w szkoleniu przeprowadzanym przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, które dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z pracą organu decyzyjnego – Rady LGD, to wówczas ten pracownik/Radny LGD będzie mógł przeprowadzić szkolenie wewnętrzne dla członków Rady LGD).
Analiza potrzeb szkoleniowych i planowanie szkoleń
• Kierownik biura LGD, w miarę potrzeb, przeprowadza analizę potrzeb szkoleniowych podległych mu pracowników. Analiza potrzeb szkoleniowych umożliwi kierowanie pracowników na szkolenia niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, zgodnie z zakresem czynności.
• Kierownik biura na bieżąco aktualizuje plan szkoleń o szkolenia na dany rok. Zarząd może uzupełnić plan o niezbędne szkolenia dla organów LGD: organu decyzyjnego, Komisji Rewizyjnej czy Zarządu – jeśli wynika to z potrzeb.
• Plan szkoleń ma na celu wskazanie priorytetów szkoleniowych w danym roku kalendarzowym oraz zapewnienie środków finansowych niezbędnych do ich realizacji.
• Plan szkoleń może być modyfikowany w trakcie roku, w zależności od doraźnych potrzeb.
• Nowy pracownik lub członek organu decyzyjnego w pierwszych dniach pracy lub realizacji zadań przechodzi następujące szkolenie: szkolenia wynikające z przepisów, szkolenia stanowiskowe związane z obsługą stanowiska pracy, szkolenia merytoryczne.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top