Historia

Początki powstania Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wiążą się z udziałem dwóch gmin partnerskich tj.: pienińskiej gminy Krościenko n. D i gminy gorczańskiej – Ochotnica Dolna w  Pilotażowym  Programie Leader+ . Pod koniec 2004r.  Gmina  Krościenko wraz z gminą Ochotnica przy udziale  małopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Ludowych w Krakowie złożyła    projekt  w ramach SPO „Restrukturyzacja   i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2005” w zakresie działania 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” pt. Wsparcie procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania i Zintegrowanej  Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą: „Szlakiem historii i tradycji, Gorce – Pieniny” .Wniosek został zweryfikowany pozytywnie i został zatwierdzony do realizacji przez FAPA.

Program pilotażowy Lider + miał na celu pomoc w przygotowaniu społeczności wiejskiej do korzystania w całego programu LIDER, który był dostępny od 2007r. Środki przyznane w ramach Schematu I  przeznaczone zostały na tworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zawierała   analizę możliwości rozwojowych terenów wiejskich. Projekt  wdrażany był na terenie w/w  gmin i nosił nazwę „ Szlakiem historii i tradycji Gorce- Pieniny”.

Wdrażanie Pilotażowego Programu Leader + rozpoczęto od  powstania grupy inicjatywnej,  której zadaniem było  miedzy innymi poinformowanie społeczności zamieszkałej na terenie objętym projektem  o pilotażowym  programie Leader+, który miał na celu pobudzenie aktywności  środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizacje lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. 

Pomoc przy wdrożeniu programu na  terenie 2 gmin udzielili nam  przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z Krakowa, którzy  pomogli nam opracować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była podstawą do ubiegania się o środki ze  Schematu II.          

Pilotażowy Program Leader + był pierwszym etapem związanym z analizą form instytucjonalnych dla powstającej Lokalnej Grupy Działania przez układ partnerski Gorce-Pieniny i  otworzył przed mieszkańcami szanse ubiegania się o środki  i dał możliwości, skupienia się w związki partnerskie składające się z osób publicznych i prywatnych. Proces ten zakończył się poprzez wybór stowarzyszenia jako formy prawnej Lokalnej Grupy Działania.

Po wyborze przez układ partnerski Gorce-Pieniny formy prawnej powstającej LGD prowadzone były konsultacje dotyczące  projektu Statutu. Po określeniu ostatecznego brzmienia Statutu LGD „Gorce-Pieniny” w dniu 3 grudnia 2005r na spotkaniu KOMITETU Założycielskiego zostało powołane Stowarzyszenie. Komitet Założycielski  Grupy Działania „Gorce-Pieniny” stanowiło 30 osób, które zostały zarekomendowane do prac Stowarzyszenia przez 30 podmiotów z ternu gmin Krościenko i Ochotnica Dolna.

Wybrano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” ,który został wybrany z zachowaniem proporcji polegającej na tym, iż zarząd składał z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz przy zachowaniu wymogu statutowego, że w składzie zarządu nie może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn.

W dniu 16 stycznia 2006r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem KRS:0000249150. Stowarzyszenie posiada numer statystyczny REGON 120203871.

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. 2007 Nr 64 poz.427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1) oraz statutu.

Po zarejestrowaniu naszej grupy (LGD) opracowana strategia była realizowana w ramach tzw. Schematu (etapu) II. W schemacie II mogły brać udział utworzone w Schemacie I Lokalne Grupy Działania (LGD). W maju 2007 roku Zarząd Stowarzyszenia „Gorce- Pieniny” rozpoczął realizację projektu  pn.: Podniesienie atrakcyjności turystycznej  i kulturalnej wsi pienińsko-gorczańskich „ Szlak atrakcji turystycznych w dolinie Dunajca” w ramach. Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 działanie  2.7 „ Pilotażowy Program Leader+” Schemat II. Zadania określone w projekcie  związane były z wykonaniem analiz i ekspertyz, szkoleń ,oraz przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym i promocyjnym i  wsparcie doradcze LGD.

W 2008 r. do LGD przystąpiła Gmina Czorsztyn, a w 2015 r. Miasto i Gmina Szczawnica.

Od 2009 roku Stowarzyszenie wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2007–2013w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w oparciu o dwa cele ogólne:
 Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.
 Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia.
W ramach ww. celów określono cele szczegółowe:
 Rozwój turystyki i agroturystyki w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych.
 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym promocja produktów lokalnych.
 Poprawa oferty spędzania wolnego czasu.
 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców oraz członków LGD.

Stopień realizacji LSR w latach 2009-2015 określono na podstawie badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w 2015 r. W ramach realizacji „Małych projektów” do finansowania wybrano 82 wnioski, dla których wypłacono 98,96% środków dostępnych dla działania. Z kolei dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” do dofinansowania wybrano 2 wnioski – budżet zrealizowano w 100%. Środki na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wypłacono na 1 wniosek, czym zrealizowano budżet przeznaczony dla działania w 98,5%. Najwięcej w stosunku do złożonych wniosków wybrano do dofinansowania w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na 12 złożonych wniosków, wsparcie otrzymało 12 – wszystkie zrealizowane zostały przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Środki dostępne dla działania wykorzystano w 100%. Na wszystkie działania łącznie wypłacono 2 504 602,38zł, co stanowi 99,41% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR. Osiągnięto 100% zakładanych wskaźników.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny realizowało również projekt współfinansowany ze środków Fundacji wspomagania wsi pt. Zima w 36 odsłonach. Był to projekt kulturalno-edukacyjny aktywujący i integrujący młodzież z gmin Krościenko n/D i Ochotnica Dolna. Zarówno wartość projektu, jak i kwota dofinansowania wnosiła 2 000 zł. Drugim istotnym przedsięwzięciem, była realizacja projektu w ramach Programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 pt. Twórcy Ludowi Pogranicza polsko-słowackiego. Projekt polegał na opracowaniu i wydaniu albumu Twórcy Ludowi Pogranicza polsko-słowackiego oraz organizacji warsztatów z twórcami ludowymi, których celem była próba uchwycenia wspólnych korzeni i podobieństw wynikających z sąsiedzkiego położenia. Wartość projektu wynosiła 54 516,43 zł, kwota dofinansowania 46 338,96 zł.

Obecnie w skład Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” wchodzą 4 małopolskie gminy położone w powiecie nowotarskim tj.:  Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn /od 2008 roku/  oraz Miasto i Gmina Szczawnica /od 2015r./. Łączna liczba zameldowanych mieszkańców obszaru LGD na dzień 31 XII 2013 r. wynosiła  30 115 mieszkańców . Powierzchnia obszaru objętego LGD wynosi 348 km². Średnia gęstość zaludnienia w obszarze wynosi 87 osób/km2. Bezpośrednie sąsiedztwo administracyjne, wysoka spójność pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym i ekonomicznym sprawia że Gminy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju „Gorce-Pieniny”, zachowują wysoką spójność. Obszar LGD Stowarzyszenia  położony jest na pograniczu Polsko-Słowackim. W strukturach Stowarzyszenia Gorce-Pieniny spotykają się cztery grupy mieszkańców: przedstawiciele samorządu, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i mieszkańców.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top