Zasady informowania i promocji

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej (UE) mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Księga wizualizacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w Internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

Zatwierdzona Księga oraz logotypy do pobrania dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zasady informacyjno-promocyjne dla wielofunduszowego instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Informowanie o otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej jest obowiązkiem każdego beneficjenta Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki spójności. Zobowiązanie to wynika przede wszystkim z art. 50 rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 (wraz z zał. IX) oraz z rozporządzeń 2022/129 i rozporządzenia 2024/1942.

Wśród podstawowych obowiązków w tym zakresie powyższe regulacje wymieniają m.in.:

  1. zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta, jeżeli taka strona istnieje, i na jego stronach mediów społecznościowych, krótkiego opisu operacji, w tym jej celów i rezultatów, z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii,
  2. odpowiednie oznaczenie materiałów i dokumentów związanych z realizacją projektu przez zamieszczenie w widoczny sposób informacji, o otrzymaniu wsparcia z Unii, w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczących wdrażania operacji, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników;
  3. odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji projektu przez umieszczenie w miejscu dobrze widocznym dla ogółu co najmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o operacji z podkreśleniem faktu otrzymania wsparcia z Funduszy.

Kluczowe dla realizacji działań informacyjnych i promocyjnych jest odpowiednie informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu przez Unię Europejską operacji realizowanych w ramach wielofunduszowego RLKS, m.in. poprzez przestrzeganie zasad wskazanych w Księdze Tożsamości Wizualnej Funduszy Europejskich 2021-20274 (Księga Tożsamości Wizualnej FE) albo z Księdze Wizualizacji Logo Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej5 (Księga Wizualizacji Logo PS WPR).6

Koszty ponoszone w związku z realizacją obowiązków informacyjnych i promocyjnych, są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot beneficjent może się ubiegać, o ile zostaną jako takie określone w ramach danej interwencji i wskazane w odpowiednich dokumentach.

Szczegółowe obowiązki w zakresie informacji i promocji znajdziesz w swojej umowie o dofinansowanie, a więcej przykładów i wyjaśnień w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji znajdziesz informacje niezbędne do: planowania działań informacyjno-promocyjnych we wniosku o dofinansowanie (jeżeli dopiero starasz się o uzyskanie dofinansowania, czyli jesteś wnioskodawcą),prawidłowego wypełnienia obowiązków w zakresie informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu (jeżeli jesteś beneficjentem, który prowadzi projekt z Funduszy Europejskich lub podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe).

Zatwierdzona Księga oraz logotypy do pobrania dostępne na stronie Fundusze Europejskie dla Małopolski 

Nasi Partnerzy

Scroll to Top