RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, zarejestrowane w KRS pod numerem 0000249150, NIP: 7352649200, REGON: 120203871, reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  

Pana/i danę będą przetwarzane w celu:

–  bieżącego       informowania       o       działalności   Stowarzyszenia,

–  rozpatrzenia    wniosków   o   przyznanie  pomocy,

–  realizacji   zawartej   umowy   przyznania  pomocy.

Podstawą do przetwarzania Pana/i danych jest:

–  udzielona    zgodna    na   przetwarzanie   danych,

–  złożenie      wniosku     o    przyznanie      pomocy,

–  wypełnianie      obowiązków      wynikających      z  przepisów   powszechnie  obowiązującego  prawa,

–  prawnie    uzasadniony    interes   Stowarzyszenia.

Udostępnienie danych innym podmiotom:

Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: Samorząd Województwa Małopolskiego ul Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Pana/i dane będą przechowywane przez okres:

o posiadania statusu członka organizacji,

o obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przez roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w prawie,

o niezbędny w związku z prowadzona działalnością Stowarzyszenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

— Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych dla celów archiwalnych a także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością wynika z:

 • ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
 • Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej  Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, innych krajowych przepisów dotyczących RLKS
 • Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021r. ustanawiające Europejski Funduszy Społecznego Plus, (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Ma Pan/i prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych

Podane przez Pan/ią dane są konieczne w celu:

– przyjęcia jako członka do stowarzyszenia,

– rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy,

– zawarcia i wykonania  umowy, a  konsekwencją   niepodania przez Pana/ Panią danych będzie brak możliwości zawarcia i  wykonania umowy,

– udziału  w  szkoleniach,  spotkaniach,  wydarzeniach  etc. a  konsekwencją niepodania przez Pana/ Panią danych będzie brak możliwości uczestnictwa w ww. działaniach,

– otrzymywania     informacji      o       bieżącej       działalności  Stowarzyszenia,   a   konsekwencją  niepodania przez Pana/ Panią  danych   będzie  brak   możliwości   otrzymania   tych informacji.

Profilowanie Pana/i danych:

Dane udostępnione przez Pana/ Panią nie będą podlegały profilowaniu.

Nasi Partnerzy

Scroll to Top