WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zaprasza mieszkańców obszaru LGD na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.

Warsztat refleksyjny odbędzie się za pośrednictwem ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD, członków LGD oraz beneficjentów poddziałania 19.2. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety prosimy zapoznać się z treścią Raportu z postępów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, który znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Raport przedstawia realizację LSR w ujęciu rzeczowym oraz finansowym w sposób narastający do 31.12.2023 r. Wszystkie inne pomocne dokumenty do wypełniania ankiety takie jak, Lokalna Strategia Rozwoju czy Procedury wyboru operacji i Kryteria oceny znajdują się na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

Celem warsztatu/ankiety jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Wyniki takiej ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

Wnioski ze spotkania będą stanowić uzupełnienie prowadzonego w LGD monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), ocenę i rekomendacje działań.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Raportu z postępów realizacji LSR czy dokumentów Stowarzyszenia zachęcamy do kontaktu z pracownikami.

Prosimy o wypełnienie ankiety-online do 8.02.2024r. https://docs.google.com/forms/d/1JomAa6lpB27qggNe_s2vbu2VEfXnunm82bWH2WzDajg/edit

PODSUMOWANIE:

Okres programowania 2014-2020 już prawie za nami. W ciągu ostatnich 7 lat udało nam się ocenić aż 175 wniosków, z czego 147 operacji zostało wybranych przez Radę LGD, a z tego 92 projekty otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 7 400 902 złotych!

To ogromny sukces, który osiągnęliśmy dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu.

Scroll to Top