REALIZACJA OPERACJI WŁASNEJ – PROMOCJA MARKI DUNAJEC

OPIS OPERACJI

Temat:                                         Promocja Marki Lokalnej DUNAJEC Przełom się jako integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju

                                                     obszaru LGD „Gorce – Pieniny”.

Czas trwania:                              1 dzień

Termin realizacji operacji:       14.06.2024r. w godz. 17:30 – 22:30

Lokalizacja:                                 Kamieniarska 30a, 34-440 Kluszkowce – Karczma Koliba

Grupa docelowa odbiorców:   mieszkańcy i przedsiębiorcy w tym z branż kluczowych :

                                                      – gastronomicznej

                                                      – noclegowej

                                                      – budowlanej

                                                      – kulturowej

                                                      – rekreacyjnej

                                                      – rozrywkowej

Celem zadania jest wspieranie i wzmocnienie istniejącej współpracy przedsiębiorców lokalnych i organizacji jako dostępności komunikacyjnej oraz promocji produktów i usług marki DUNAJEC.

Projekt dąży do zwiększenia roli mieszkańców gmin w decydowaniu o rozwoju społeczno– gospodarczym obszaru działania LGD „Gorce – Pieniny”. Trwałym efektem będzie zawiązanie formalnego partnerstwa (NGO, biznes, administracja) na rzecz osiągnięcia celów strategii. Niezwykle ważne jest wzmocnienie świadomości na temat roli współpracy pomiędzy poszczególnymi interesariuszami w procesie tworzenia i promocji oferty turystycznej. W Polsce brakuje silnych partnerstw na poziomie lokalnym, które scalałyby potencjał całego obszaru i prezentowały go na rynku, wzbudzając zainteresowanie turystów. Proces ten wymaga współpracy różnych sektorów (publicznego, prywatnego, pozarządowego) oraz zapewnienia warunków organizacyjnych dla stabilnego i świadomie zarządzanego rozwoju marki.  W wyniku  realizacji projektu zwiększy się rozpoznawalność marki DUNAJEC oraz wzrośnie świadomość mieszkańców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów  dot. korzyści z uczestnictwa w marce lokalnej i użytkowania znaku promocyjnego. Projekt angażuje mieszkańców obszaru i daje im możliwość aktywnego działania oraz łączy aktywność z działaniami marketingowymi marki DUNAJEC poprzez utworzenie sieci współpracy podmiotów z obszaru pienińsko – gorczańskiego. Jest to jeden z najprężniej działających regionów turystycznych w Małopolsce. Dzięki silnemu zaangażowaniu, współpracy różnych podmiotów na rzecz dobra wspólnego, jesteśmy wstanie wypracować rozwiązania, które będą łączyć branżę turystyczne.

Scroll to Top